Общи условия и политики

ОБЩИ УСЛОВИЯ КЪМ ДОГОВОР
ЗА ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ

І. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
1.1. Предмет на настоящите общи условия се явява продажбата на туристически пътувания –
ТП (комплекс от основни и/или допълнителни туристически услуги по настаняване,
транспортиране и хранене на Туристите, а също други услуги, в зависимост от целите на
пътуването), предоставяни от Туроператора и оформени в туристически ваучер на Туриста.
Туроператорът поема задължението да извърши необходимото, за да подготви, обезпечи и
осъществи ТП. Конкретните условия на ТП и сроковете за неговото извършване се указват в
настоящия Договор за организирано туристическо пътуване, туристически ваучер (издава се
след извършено пълно плащане) и евентуално съставени или издадени други документи,
които се явяват неразривна част от сключения договор.
1.2. Понятията турист, туристически продукт, туристическа агентска дейност, туристически
агент, туристически пакет, потребител на организирани пътувания с обща цена, основни
туристически услуги и допълнителни туристически услуги се приемат в смисъла на Закона за
туризма на Република България.
ІІ. РЕЗЕРВАЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ
2.1. Записването на Туриста се извършва в офис на Туроператора, по e-mail или телефон.
Конкретните желания на Туриста за срока на предоставяне, състава и категорията на
услугите, включващи се в ТП, се отразяват в съответно съставените документи в момента или
впоследствие. Потвърждаването на възможността да се предоставят на Туриста желаните от
него условия, се извършва от Туроператора. Информацията, предоставяна в офисите на
Туроператора е актуална и се ползва с приоритет пред тази, която може да бъде почерпена от
други информационни източници. Предоставената от Туроператора информация за
организирани пътувания, без да е сключен ДОТП, е със срок на валидност 7 дни, след което
са възможни съществени промени.
2.2. Резервация се прави само след заплащане на депозит в размер на 30% на човек за
всички пътувания. Останалата сума в размер на 70% се заплаща минимум 14 /четиринадесет/
работни дни преди датата на отпътуване. При пътуване по промоционални програми,
първоначалният депозит е в размер на 50 % от общата стойност на туристическия пакет и
доплащане- според условията на конкретната програма, ако изрично не се изисква цялостно
плащане. Туристът има право да извърши временна резервация по e-mail или по телефон. В
такъв случай, тя се пази до 2 работни дни, след което трябва да бъде потвърдена, чрез
плащане на депозит. При промяна на вече потвърдена резервация или анулиране на такава,
Туристът дължи такса в размер на 10 евро.
Договорът обвързва Туроператора за изпълнение на задълженията му само при
препотвърждаване на направената временна резервация, в рамките на два работни дни, както
и при извършване на пълно плащане в срок. Междувременно подписан договор се приема, че
е сключен под отлагателно условие, с оглед очакваното потвърждение, а в случай, че липсва
такова, Туроператорът предлага други възможности, които Потребителят може да приеме или
откаже, без да дължи неустойка или обезщетения. В случай, че политиката на хотела го
изисква, резервацията подлежи на препотвърждение от страна на хотела в срок от 1 /един/
месец преди настаняването. Това условие е валидно за голяма част от хотелите по
Българското Черноморие.
2.3. Извършеното записване на Туриста за ТП обвързва Туроператора, за изпълнение на
задълженията му, само след заплащане цялата сума на избраната програма. Ваучер за
настаняване се издава на Туриста след извършено пълно плащане.
2.4. Съпроводителни документи към пътуването се явяват пътните билети, туристическите
ваучери, застрахователната полица, препоръките за правилата на поведение и лична
безопасност по време на извършването на ТП. Съпроводителните документи, оформени по
установения ред, Туристът може да получи след предварителна договорка в офис на
Туроператора или от негов представител непосредствено преди пътуване.
2.5. В срок между 10 и 7 работни дни преди началото на пътуването е необходимо Туристът да
посети офиса на Туроператора, в който е сключен договора, за да му бъде предоставена
информацията по чл.32 от Закон за туризма (ЗТ). При записване в последния момент тя се
предоставя при сключване на договора.
2.6. Когато ДОТП е сключен чрез Туристически агент (Турагент), то последният предоставя на
Туристите информацията по чл. 28, 29, 32, 33,35 от ЗТ, включително друга такава,
предвидена в законодателството ни. За информация, контакти, както и при евентуално
възникнали проблеми и/или рекламации, по повод и/или във връзка с ТП, Туристите се

обръщат на първо място към Турагента и само при невъзможност за разрешаването им към
Туроператора.
ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТУРИСТА
3.1. Туристът е длъжен да окаже пълно съдействие на Туроператора като представи
необходимите документи, за осъществяването на ТП.
3.2. Туристът е в задължението си лично да се запознае подробно с валутно-митническия
режим и условията за напускане/влизане в Р България.
3.3. Туристът има право, в месечен срок преди началото на ТП, да прехвърли своите права и
задължения по договора на трето лице, като уведоми писмено в тридневен срок Туроператора
и остава солидарно отговорен за всички произтичащи задължения. В тези случаи, наред с
други възможни разходи, се дължи на Туроператора административна такса за прехвърлянето,
в размер на действителните разходи, но не по-малко от 30 лв.
3.4. С подписването на ДОТП Туристът декларира, че преди сключването на договора,
Туроператорът му е предоставил достатъчно информация за паспортния и визовия режим, в
която/които ще пребивава, а така също, че са му дадени препоръки за правилата на
поведение и лична безопасност по време извършването на ТП.
3.5. При промяна в цената на пътуването Туроператорът се задължава да информира в
писмена форма Туриста за промяната в общата цена в срок от 2 дни след възникване на
обстоятелствата по чл. 4.5 и прилежащите точки към него.
3.6. Туристът има право:
3.6.1. да приеме промяната в общата цена в срок от 3 дни след като бъде информиран за нея
чрез заплащане на дължимата сума.
3.6.2. да не приеме промяната в общата цена и да се откаже от туристическото пътуване в
срок от 3 дни след като бъде информиран.
3.6.3. в случай на отказ от пътуването Туристът има право: да приеме предложеното му от
Туроператора друго пътуване от същото качество, ако има такова отправено предложение от
страна на Туроператора; да приеме друго туристическо пътуване с обща цена от по-ниско
качество, като разликата му бъде възстановена от Туроператора; да получи обратно в срок от
7 дни след писмения отказ цялата сума платена на Туроператора.
3.7. Туристът отговаря лично за редовността, валидността и точното оформление на своя
документ за самоличност по време на ТП.
3.8. Туристът има всички права, предвидени в ЗТ, включително да приеме или да се откаже от
договора, без да дължи неустойка или обезщетения, когато Туроператорът направи
значителна промяна в някоя от съществените клаузи на договора. Ако измененията на ТП,
осъществени до неговото начало, са писмено съгласувани между страните, то претенции по
изменението на условията на тура Туроператорът не приема и не носи отговорност. В тези
случаи влизат в сила условията, изложени в точка 7.1 от настоящия Договор.
3.9. Туристът е длъжен да окаже пълно съдействие на Туроператора като представи
необходимите документи, за осъществяването на ТП.
3.10. Туристът е в правото и задължението си да се запознае подробно с валутно-митническия
режим и условията за напускане/влизане в Р България.
3.11. Туристът е длъжен да заплати стойността на ТП в уговорените срокове.
3.12. Туристът заплаща допълнителните услуги, невлизащи в стойността на туровете, отделно.
3.13. За сведение на Туристите системата “all inclusive“(AI) включва: Три основни хранения
(закуска, обяд, вечеря); междинни закуски в зависимост от програмата на хотела; безплатни,
безалкохолни напитки – чай, кафе, сокове, в часови зони по програмата на хотела;
слабоалкохолни и алкохолни напитки, като: бира, вино и алкохолни напитки с градус над 30
град. - местно производство; свободен достъп до плажа и басейните на хотела, ако хотелът
разполага с такива, ползване на плажни съоръжения като: шезлонг, чадър, безплатен достъп
до основни спортни съоръжения, според програмата на хотела ( тенис кортове, площадки за
спортни игри, фитнес и др.).
Системата “ultra all inclusive“ (UAI), в допълнение на услугите изброени в раздел “all inclusive“,
включва:разширен, безплатен достъп до спортни и развлекателни съоръжения на територията
на хотела според програмата му (билярдни маси, шахматни маси, боулинг зали и др.);
разширен, безплатен достъп по часови пояси в заведенията за хранене и питейните заведения
на територията на хотела (ресторанти, барове, дискотеки и др.); разширен избор на
безалкохолни и алкохолни напитки, включително чуждестранно производство.
При всички случаи, в зависимост от програмата на хотела, са възможни известни различия с
описаното.
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТУРОПЕРАТОРА
4.1.Туроператорът не гарантира получаването на виза, а поема само задължението да осигури
необходимите формуляри и внесе исканите от Туриста документи пред компетентните органи

и служби, включително като извършва уведомяване за необходимостта от интервю. Туристът
отговаря за редовността и точното оформление на своя задграничен паспорт по време на ТП.
4.2.Туроператорът извършва медицинско застраховане /МЗ/ на Туриста, заминаващ извън
пределите на Република България, което е валидно за времето на пребиваване в чужбина за
периода, посочен в договора. Разходите, свързани със застраховането, се включват в
стойността на ТП, ако то е организирано ТП. Застраховка при индивидуално ТП се заплаща
допълнително. Туристът е в правото и задължението си да се запознае подробно с
предоставената му застрахователна полица. МЗ съдържа особености по отношение на
малолетни и възрастни лица! Отговорността за предоставените медицински услуги се поема
изцяло от застрахователната компания. По желание на Туриста, срещу допълнително
заплащане, се сключва застрахователен договор – на по-високо ниво (с/без Аssistance).
Туроператорът издава застраховка “Помощ при пътуване (Асистанс)”, с покритие
минимум 5 000 евро в случай на заболяване или злополука по време на пътуването на
Туриста, като предоставя оригиналната застрахователна полица на Туриста най-късно в деня
на отпътуване.
При организирани пътувания, Туроператорът е в правото си да направи обща застраховка, за
всички пътници, като по време на пътуването полицата стои в представителя му.
4.3.Туроператорът извършва настаняването в превозното средство, по реда на записването.
Изключения са възможни при инвалиди, бременни жени, с оглед на възрастта, здравословното
състояние на Туриста и други подобни.
4.4.Туроператорът установява цените и всички останали условия на продаваните ТП и
своевременно предприема необходимите мерки за известяването на техните изменения.
Туроператорът има право да променя крайната цена в договора, когато след сключването му
се променят с не по-малко от 3% компоненти, участващи във формиране стойността на
съответната екскурзия (превоз, хотел, ресторант, курсови разлики и т.н.), както и при
промяна на летищните такси. Цената се променя пропорционално на извършеното
поскъпване, като Туристът се уведомява своевременно за това. Ако Туриста е внесъл депозит,
но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на
пътуването, депозитът не се връща.
4.5.Туроператорът има правото да промени договорената цена на пътуването при промяна на:
4.5.1. транспортните разходи в.т.ч. на горивото, ако такова е заявено
4.5.2. пътни такси, летищни такси и други свързани с пътуването
4.5.3. обменният валутен курс, относим към договора, в периода между сключването му и
датата на отпътуването.
Туроператорът може да променя по всяко време сроковете и програмата на ТП, с оглед
обезпечаване безопасността на туристите.
4.6. В случай на несвоевременно заплащане, Туроператорът има право по свой избор да
изменя условията на ТП или да анулира извършената резервация, включително като развали
договора, със съответните последици, предвидени в договора и Общите условия.
4.7. Място на тръгване
за автобусните екскурзии се заминава: От София – площад "Александър Невски" – за всички
програми;
Мястото на тръгване може да се промени непосредствено преди това по технически причини –
демонстрации, стачки и др., за което следва да оставите телефон за уведомление.
За самолетните програми се заминава от терминал Заминаване на съответното летище.
4.8. Туроператорът има право да откаже качване в автобуса на Туристи, злоупотребили с
алкохол или употребили наркотични вещества.
4.9. Туроператорът не носи отговорност пред Туриста в случай на отменяне, забавяне или
изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а
именно: Забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини;
Непреодолима сила /природни бедствия, стачки и др./ ;Анулация или прекъсване на
пътуването по лични обстоятелства на Туриста; Загуба, повреда или кражба на багаж по
време на пътуването; Отказ на упълномощените органи да издадат виза на Туриста;
Недопускане от страната на съответните митнически и гранични служби на Туриста да излезе
или да влезе в страната на пътуването поради липсата на надлежно оформени документи или
извършени правонарушения; Недопускане от страна на съответните български митнически и
гранични служби Туриста да напусне страната поради липса на надлежно оформени
документи или извършени правонарушения в пределите на РБългария.
4.10. Туроператорът не носи отговорност пред Туриста в случай на отменяне, забавяне или
изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора според
чл.8.1.
V. ЦЕНИ, УСЛОВИЯ, РЕД И НАЧИН ЗА РАЗПЛАЩАНИЯ

5.1. Разплащанията за предоставените по настоящия договор туристически услуги се
извършват от Туриста в левове.
5.2. Заплащането може да се извърши в брой, с кредитна карта или по банков път.
5.2.1.В случай на плащане по банков и електронен път се посочва банковата сметка, на която
следва да бъде преведена сумата в случай на отказ на изпълнение на услугата. Връщането на
сумата на територията на България е за сметка на агенцията, а извън България - за сметка на
възложителя.
5.2.2. При заплащане по банков път следва да се използва банкова сметка предостаевна от
Туроператора.
5.2.3. При плащане с кредитна карта сумата се завишава с 4% за банкови такси.
5.2.4. При заплащане в брой плащането се извършва в офис на Туроператора, респективно
Турагента, за което се издава касов бон или приходен ордер.
5.3. Туроператорът си запазва правото да изменя цената по ТП в срок от 20 дни преди датата
на пътуването в случай на растеж на курса на USD, при покачване на цените на горивата, при
промяна на стойността на транспортните разходи и изменение на размера на таксите,
свързани с пътуването.
5.4.В случай на неспазване от страна на Туриста на сроковете за заплащане на
предоставените от Туроператора ТП, туристът дължи неустойка от 2% върху забавената сума.
5.5. Цените за допълнителните екскурзии включват услуги, подробно описани за всяка
програма поотделно.
VІ.УСЛОВИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ, АНУЛИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ТУРОВЕ, РАЗВАЛЯНЕ
И ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙСТВИЕТО НА ДОГОВОРА
6.1.В изключителни случаи, във върховия период на туристическия сезон, Туроператорът
може да извършва замяна на хотела, указан в издадените документи, с хотел от същата или
по-висока категория, по същата дестинация, без промяна на общата цена на ТП. В тези случаи
Туристът се информира веднага, след извършването на съответната промяна.
6.2.Двете страни са в правото си да поискат изменение или разваляне на сключения
индивидуален договор до началото на ТП в следните случаи:
Ако не могат да бъдат обезпечени уговорените от страните състав и качество на услугите,
включващи се в ТП;
Ако не се набере минималният брой туристи в група, необходим за осъществяването на ТП;
Непредвиден ръст на транспортните тарифи, въвеждането на нови или повишаването на
действащите ставки на данъци и налози, рязкото изменение курса на националната валута;
6.3. Ако страните не постигнат съгласие за съответни изменения и допълнения в договора
/включително ТП/, то договора автоматически прекратява своето действие, а на Туриста се
връщат заплатените от него суми.
6.4. Туроператорът потвърждава или отказва заявената услуга не по-късно от 7 дни преди
датата на заминаване, освен ако в офертата не е указан друг срок за уведомление. Ако по
обективни причини - изчерпани възможности за резервация, липса на свободни местни
екскурзоводи, не сформиране на минимален брой група за съответната услуга, национални
празници и почивни дни и др., услугата не може да бъде извършена, внесената сума за
заявената услуга ще бъде възстановена в пълен размер. В такъв случай, Туроператорът не
дължи неустойки и компенсации на Туриста.
6.5. Ако Туроператорът не потвърди заявена допълнителна туристическа услуга, това не може
да бъде повод за отказ от пътуването въобще.
6.6. Минималният брой туристи за изпълнение на допълнителните услуги се посочва за всяка
програма конкретно в общите условия на програмата. При положение, че не се набере
минимален брой туристи, указан в офертата, на Туриста се предлага индивидуално пътуване,
преориентиране за друга група или маршрут. В случай, че не е упоменат в офертата срок за
уведомяване при ненабран брой туристи, до 7 дни преди началото на пътуването,
Туроператорът има право да отмени пътуването и след като уведоми Туриста, да възстанови
цялата сума, без да се дължат взаимни неустойки и/или обезщетения в срок от 3 до 5 работни
дни.
VІІ.НЕУСТОЙКИ И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ
7.1.При отказ на Туриста от ТП по причини, които не са свързани с неизпълнение от
Туроператора на неговите задължения, то внесената сума се възстановява изцяло, в срок от
три работни дни, като от нея се удържат/могат да бъдат претендирани следните неустойки, в
процент от пълната стойност на ТП:
Повече от 3 месеца преди датата на пътуване – 0% процента;
От 3 месеца до 30 дни – 20% /двадесет/ процента;
От 29 до 16 дни – 30% /тридесет/ процента;
От 15 до 8 дни – 70% /седемдесет/ процента;

По-малко от 7 дни до началото на ТП – 100% /сто/ процента;
Незаплащането в срок на пълната стойност на избраното ТП се счита за отказ на Туриста с
предвидените в тази точка последици.
Условията за анулация не са валидни в този им вид, в случай на специални условия за
анулация по предложената оферта. В този случай се спазват условията на конкретната
оферта.
7.2.Часовете, свързани с пътувания и различни други мероприятия са ориентировъчни, като в
зависимост от разстоянията и ситуацията са възможни промени, за които Туристите се
уведомяват своевременно.
7.3. Туроператорът не носи отговорност за изменението на летището за излитане, времето на
полета, замяната на типа самолет, извършени от авиокомпанията. Аналогично се прилага
разпоредбата и в случаите, когато се използва друг вид транспорт.
7.4. При извършването на чартърни полети до различни дестинации, предвид спецификата
им, е възможна промяна в часовете на полетите. В тези случаи Туроператорът не носи
никаква отговорност.
7.5.В случай на нарушение от Туристите на действащите правила на пътуване, регистрация
или превоз на багажа, причинените вреди на имуществото на превозвача или нарушаването
на правилата на престоя в хотелите и несъблюдаване законодателството, на която и да е
страна от програмата, включително РБългария, както и при неуважително отношение към
социалния строй, обичаите, традициите, религиозните вярвания, несъблюдаването на
правилата за лична безопасност, то отговорността се носи изцяло от съответното лице
нарушител, като санкциите се заплащат от виновните лица в целия им размер.
7.6. Ако с решение на властите или отговорни лица на Туриста е отказана възможността да
напусне или влезе в която и да е страна от програмата, а също, възможността за превоз или
престой в резервиран хотел, по причини на:
Отсъствие на необходимите документи или тяхното неправилно оформяне;
Нарушения на законодателството, традициите и обичаите, включително причиняването
безпокойство на останалите хора;
Състояние на алкохолно опиянение или нарушението на други правила и разпоредби,
свързани с общественото поведение;
Други, свързани с акт, действие или бездействие, на компетентни или оторизирани лица или
органи, в съответната държава,
Туроператорът не отговаря за превоза и/или престоя в хотела.
Туроператорът не носи отговорност и в случаите, когато поради обстоятелствата, изложени
по-горе, се е достигнало до закъснение, с повече от 30 (тридесет) минути на пътуващата
група, вследствие на което ТП е било осъществено, изцяло или частично, без съответния
турист.
В този случай стойността на туристическата услуга на Туриста не се връща, като последният
заплаща всички допълнителни разходи, възникнали по причина на неговото
незаконосъобразно и/или неморално /неетично/ поведение.
7.7.В случай, че Туристът не се яви в часа и мястото за начало на ТП или прекрати по свое
желание тура през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на
каквито и да е суми. В този случай, клиентът сам урежда заминаването и/или завръщането си.
7.8.В случай, че ТП не може да бъде осъществено или се прекъсне по вина на Туриста, като за
извършването му се изисква издаването на каквато и да е виза или други необходими,
респективно разрешителни документи, то, в допълнение към санкцията на т.7.1, настъпва
следната отговорност:
Ако документите на Туриста не се занесат в оторизираните дипломатически служби,
стойността на услугите по оформянето на визата се връщат изцяло;
Ако към момента на отказ от ТП визата е поставена в паспорта, стойността на услугите по
оформянето на визата не се връщат;
Ако на Туриста е отказано получаването на виза по независещи от Туроператора причини,
стойността на услугите по оформянето на визата се връщат, като се удържа стойността на
консулския сбор;
7.9.Туроператорът не носи отговорност за настъпили усложнения в провеждането на
мероприятието /напр.: непотвърдени резервации за полети и хотели/ при промяна по желание
на Туриста на първоначалните условия на пътуването /маршрут, времетраене, часове на
полети, дати на пътуване и т.н./ в границата от 30 дни преди датата на заминаване.
7.10. Туроператорът не носи отговорност за промяна в датата на отпътуване вследствие
закъснение при издаване на виза или за промяна в маршрута вследствие отказ при издаване
на виза за някоя от страните на пътуването.
7.11. Туроператорът не отговаря за багажа на Туриста (изчезване, загубване, повреждане и
т.н.), нито за неговото съдържание, както и не компенсира стойността на услугите, за които
Туристът е могъл, но не се е възползвал.

7.12.Туроператорът не носи отговорност и не обезщетява вреди за събития, които са
вследствие свободния избор на туристите за прекарване на времето си /екскурзии, посещения
на музеи, забележителности и т.н./.
7.13.Отговорността на Туроператора пред Туриста е ограничена до списъка от услуги,
уговорени в ТП. В случай на непредоставяне на услуги или изменения на техните условия, на
Туриста се връща разликата до стойността на обслужването, изключвайки самолетния билет,
застрахователните полици и стойността на услугите на трети лица. При възникване на
извънредни ситуации Туристите са длъжни да се придържат към поведение и извършването на
действия и/или бездействия, така че да бъдат направени минимални разходи, свързани с
престой или пътуване до мястото на започване на ТП.
7.14.Сумата, изплащана от Туроператора в качеството си на обезщетение за вреди, не може
да превишава стойността на ТП.При наличието на международни договори, в сила за
Република България, отговорността за вреди се ограничава до предвидения там размер,
съгласно разпоредбата на чл.40, ал.2 от ЗТ, но не повече от стойността на ТП.
VІІІ.РЕКЛАМАЦИИ
8.1.В случай на неточно изпълнение на договора, установено по време на пътуването или
престоя, Туристът е длъжен незабавно, а при обективна невъзможност – при първа такава, да
уведоми и запознае Туроператора с възникналия проблем, с оглед своевременното оказване
на съдействие.
8.2.Всички рекламации трябва да бъдат отбелязани на мястото, където е станало
произшествието, като се състави констативен Протокол, подписан от представител на
приемащата туристическа агенция, администрацията на обекта, предоставящ туристическата
услуга и самия Турист, а при необходимост и други лица, компетентни или оторизирани да
удостоверят съответните факти и обстоятелства.
8.2.1 Всички рекламации, незаявени в писмен вид на място в хотела, които за първи път са
повдигнати след края на престоя на туристите, ХОТЕЛЪТ и ТУРОПЕРАТОРЪТ имат право да не
разглеждат.
8.3.Рекламации на Туриста по повод предоставеното качество и изпълнението на ТП, трябва
да се извършат пред Туроператора до 7 (седем) дни от момента на завършването на ТП.
8.4.Рекламацията се извършва от Туриста в писмен вид, с прилагането на съответни
доказателства за обосноваността на твърденията и исканията, а също други, имащи
отношение към случая документи. Правото на рекламация и/или претенция се упражнява само
от засегнато лице, включително при договор в полза на трето лице.
8.5. Туроператорът разглежда получената рекламация в течение на едномесечен срок,
считано от датата на получаване, респективно пълното комплектоване, на подадената
рекламационна преписка.
8.6. Туроператорът може да изисква допълнителни писмени или други видове доказателства,
включително обяснения на засегнатите лица, свързани със съответния казус.
8.7. Всякакви услуги извън пакетите, закупени от ТУРОПЕРАТОРА и платени в Р. България,
които са закупени и платени на място от туристите следва да се предявяват към посрещащия
туроператор или към фирмата, която ги е предоставила. За такива услуги и за рекламации към
такива услуги ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност.
8.8. За рекламации, подадени от Туриста, при нарушаване на ОУ, Туроператорът не пристъпва
към разглеждането им и не носи отговорност. В тези случаи Туристът носи самостоятелна
имуществена отговорност и няма право на каквито и да е претенции, предявяване на регресни
права или искания към Туроператора.
8.9.Извършването на рекламация е единствена предпоставка за търсенето на отговорност
пред компетентните органи.
8.10.Всички спорове между страните се разрешават пред Българския съд като се прилагат
българското материално и процесуално право.
ІX.ФОРС-МАЖОР
9.1.Туроператорът се освобождава от отговорност за неизпълнение или ненадлежно
изпълнение на поетите от него с договора задължения, ако това неизпълнение се явява
вследствие действието на обстоятелства на непреодолима сила, възникнала след сключването
му.
9.2.Към обстоятелства на непреодолима сила в частност се отнасят: пожар, стихийни
бедствия, военни операции от всякакъв характер, епидемии, актове на законодателната и
изпълнителната власт, изменението на митническите и погранични правила, препятстващи
изпълнението на задълженията, изменението на имиграционната политика, други
обстоятелства извън разумния контрол на Туроператора. Срокът за изпълнение на
задълженията му се отлага съразмерно на времето, в течение на което ще действат такива
обстоятелства. Ако тези обстоятелства продължат повече от 7 дни, Туроператорът има право

да се откаже от изпълнението на задълженията си по настоящия договор и в този случай
Туристът няма да има право на обезщетение за претърпените или възможни загуби,
пропуснати ползи и/или други вреди.
9.3.Туроператорът е длъжен за настъпването и прекратяването на обстоятелствата,
препятстващи изпълнението на задълженията му, своевременно да извести Туриста.
9.4.При наличие на форсмажорни обстоятелства, поради които не може да бъде осъществено
или продължено ТП, и настъпили след пълно или частично заплащане на ТП от страна на
Туроператора на своите контрагенти, Туроператорът се задължава да изплати на Туриста
сума, равностойна на възстановената от партниращия контрагент (туроператор, хотелиер,
превозвач и т.н.) в 10 дневен срок от получаването и.
9.5.Надлежно доказателство за наличието на указаните по-горе обстоятелства и тяхната
продължителност ще служат документите, издавани от съответните компетентни органи.
X. ДРУГИ УСЛОВИЯ
10.1. Настоящият договор е изготвен в съответствие със Закона за туризма и българското
законодателство.
10.2. Всички изменения и допълнения между страните в писмен вид се смятат за неразделна
част от договора.
10.3. Всички спорове по изпълнението на настоящия договор ще се решават с взаимно
съгласие на страните. В случай не постигнат съгласие, споровете между страните ще се
решават от компетентният български съд.
10.4 Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати договора във връзка
със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договора
10.5. Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора се извършва
в писмена форма
10.6 При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При
прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на
финансовите взаимоотношения
10.7. Договорът влиза в сила от датата на подписването му и е в сила, докато завърши
туристическото пътуване.
10.8. Настоящият договор е изготвен в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от
страните.

ДЕКЛАРАЦИЯ
във връзка с Общ регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 от 27.04.2016, на
“Елеганс травел” ООД, ЕИК: 131442213, с адрес: гр. София 1700, ул. „Симеоновско шосе”
№9; имейл:info@elegance-travel.net; телефон: 0888308088
Днес ………………2021 г., Долуподписаният
……………………………………………………………………………
I. Декларирам, че по мое изрично искане като клиент на „Елеганс травел” ООД, наричано
накратко ТУРОПЕРАТОР, съм предоставил на последния следните мои паспортни данни: три
имена български език
………………………………………………………………………………,
три имена на латиница:
…………………………………………………………………………………….,
ЕГН: ……………………………………, № Л.К. ,……….........…, валидност Л.К.
,………………………………., № паспорт ,…………………………………, валидност паспорт
,………………………………., телефонен номер ……………………………………, имейл
адрес …………………………………………………………………………., адрес за
кореспонденция:
……………………………………………………………………………………………………
Декларирам, че съм информиран, че срокът на съхранение и обработване на горепосочените
лични данни е 2 години и 6 месеца, считано от датата на приключване на изпълнението на
конкретната услуга.
Съгласен съм посочените данни да бъдат използвани и обработвани от ТУРОПЕРАТОРА с цел
предоставянето на туристически услуги по договор.
Декларатор:……………………………………………
/подпис/

II. Съгласен съм ТУРОПЕРАТОРЪТ, да съхранява и обработва мои лични данни: имейл
адрес и телефонен номер, посочени по т. I, за целите на маркетинга, включително с цел да
бъда информиран за предлагани от ТУРОПЕРАТОРА туристически програми и пътувания.

Декларирам, че съм информиран, че срокът на съхранение и обработване на горепосочените
лични данни е 5 години, считано от датата на предоставяне на настоящата декларация.
Декларатор:……………………………………………
/подпис/
III. Уведомен съм, че в горепосочените срокове по т. I и II ако няма друго законово защитимо
основание за обработване от ТУРОПЕРАТОРА на личните ми данни имам право по всяко
време да оттегля съгласията си, предоставени с тази декларация и да поискам изтриване на
личните ми данни /“да бъда забравен”/, както и за право да поискам коригиране на
горепосочените лични данни като изпратя съответно съобщение на горепосочения адрес, имейл
адрес или на място в офиса.
Декларирам, че съм информиран за обстоятелствата по чл. 13 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 г. (Общ регламент
относно защитата на данните), включително за правото ми на жалба.
Пълната информация относно Политиката за защита на личните данни и правилата за
поверителност е публикувана на сайта www.elegance-travel.net
Декларатор:……………………………………………
/подпис/

От 25 май 2018г. влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и
на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка
с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за
отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)
Във връзка с това, от 25 май 2018г. Елеганс травел ООД въвежда следните промени в
Политиката за защита на личните данни:
Елеганс травел ООД в качеството си на администратор на лични данни обработва
лични данни, които клиентите предоставят при посещение на нашият уебсайт в
съответствие с нормативната уредба за защита на личните данни.
Елеганс травел ООД в качеството си на търговец гарантира на своите клиенти
конфиденциалността на предоставените лични данни. Последните няма да бъдат
използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица.
Елеганс травел ООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за клиентите
на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен
ако:
- има изрично съгласие на клиента;
- информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според
действащото законодателство са в правото си да изискват и събират такава
информация и търговецът е длъжен да предостави информацията по силата на
закона;
- информацията е необходима на трети лица за изпълнението на услуга според сключен
договор между клиента и Елеганс травел ООД – авиокомпании, транспортни компании,
хотели или хотелски оператори, застрахователни компании и други оператори на
услуги, които се изпълняват като част от туристически пакет или представляват
отделна услуга за изпълнение.
Обработка на лични данни
Когато посещавате нашия уебсайт, нашите уеб сървъри съхраняват данни за
ползваните от вас браузъри и оперативни системи, уеб страниците, които посещавате
при нас, датата на вашето посещение, както и за срок от седем дни IP-адреса,
определен ви от вашия Интернет провайдър, с цел защита, напр. при разпознаване на
атаки към нашите уебсайтове. С изключение на IP-адреса, личните данни се
съхраняват само тогава, когато бъдат предоставени от Вас самите, напр. при
регистрация, анкета, игра за награда или за изпълняване на договор, като срокът на
тяхното съхранение.
Ползване и предаване на лични данни и целево обвързване
Елеганс травел ООД ползва личните ви данни за целите на техническо
администриране на уебсайта, за управление на клиентите, за анкети за продуктите и
за маркетинг, само в необходимия за целта обхват и в случаи на изрично доброволно
предоставяне от страна на клиента.
Предаването на лични данни на държавни институции и органи се извършва само в
рамките на задължителните разпоредби на дийстващото законодателство. Нашите
служители са обвързани със задължение за спазване на поверителност.
Бюлетин
На нашия уебсайт можете при желание да се абонирате за бюлетин. Данните,
предоставени при абониране за бюлетина, ще бъдат използвани само и единствено за
изпращане на бюлетина. Можете да прекратите по всяко време абонамента за
бюлетина, чрез предвидената възможност за отказ.
Указания за използване на "бисквитки"/ cookies
След активиране се осъществява директна връзка със сървъра на съответната
социална мрежа. След това съдържанието на зоната за превключване се предава
директно от социалните мрежи към вашия браузър и той го включва в уебсайта.
След активиране на зоната за превключване, съответната социална мрежа може да
събира данни, независимо от това дали работите със зоната за превключване. Ако сте
влезли в социална мрежа, тя може да запише вашето посещение в потребителския ви
акаунт. Посещението на други уебсайтове не могат да се запишат от социална мрежа,
преди и там да сте активирали съответната зона за превключване.
Ако сте член на социална мрежа и не искате тя да свърже събраните при посещението
на нашия уебсайт данни със съхранените данни за членство, трябва преди активиране
на зоните за превключване да излезете от съответната социална мрежа.
Ние нямаме влияние върху размера на данните, които се записват от социалните
мрежи с техните зони за превключване. Целта и размера на записване на данни,
тяхната обработка и използване чрез съответните социални мрежи, както и
съответните права и възможности за настройка с цел защита на личното ви
пространство, можете да видите в указанията за защита на личните данни на
съответната социална мрежа.
Анализ на данни за потребление
За да разпознаваме предпочитания на посетителите за нашите предложения в
Интернет, ние ползваме продукти с които можем целенасочено да настроим
съдържанието на нашите интернет страници, като това ще подобри предложенията ни
към Вас. За да активираме тези функции е необходимо изрично да потвърдите вашето
съгласие.
Ако впоследствие не искате Елеганс травел ООД да събира и анализира информация
относно Вашето посещение, можете по всяко време да се откажете от това.
За техническото осъществяване на този отказ във вашия браузър се поставя
съответния маркер в положение Off. Това Cookie служи единствено за регистрирането
на вашия отказ. Моля имайте предвид, че поради технически причини Cookie може да
се ползва само за браузъра, от който е зададено. Ако изтриете Cookies, или
използвате друг браузър или устройство, трябва отново да зададете желания от Вас
избор.
Сигурност
Елеганс травел ООД предприема технически и организационни мерки за сигурност, за
да защити администрираните от нас данни от манипулации, загуба, унищожаване и
достъп от страна на неоправомощени лица. Нашите мерки за сигурност се
усъвършенстват постоянно в съответствие с технологичното развитие.
Право на информация

При поискване Елеганс травел ООД или вашият туристически агент ще ви съобщи
законно установения срок, дали при нас са съхранени ваши лични данни и какви са те.
Ако сте регистриран като потребител, ви предлагаме също така възможност, да
прегледате сам данните и евентуално да ги изтриете или промените. Ако въпреки
нашите усилия за осигуряване на вярност и актуалност на данните е записана
погрешна информация, ние ще я коригираме по ваше искане.

Free Website Builder offers a huge collection of 2500+ website blocks, templates and themes with thousands flexible options. Combine blocks from different themes to create a unique mix.